Polityka prywatności

 

A.1. Czego dotyczy Polityka Prywatności?

W niniejszej Polityce Prywatności opisujemy sposób, w jaki sposób AI Pro Design Imane Fartmissi z siedzibą w Gliwicach (dalej: „AI Pro Design” albo „My”) przetwarza Twoje dane osobowe w związku z korzystaniem przez Ciebie z usług świadczonych przez nas za pośrednictwem niniejszej strony internetowej („Serwis”).

Polityka prywatności dzieli się na cztery części:

 • część A– informacje wstępne;
 • część B – informacje o tym, jak są przetwarzane Twoje dane osobowe;
 • część C – informacje o tym, jakie przysługują Ci prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych;
 • część D – informacje o wykorzystaniu tzw. plików cookies.

AI Pro Design szanuje wszelkie dane przekazane zarówno czynnie jak i biernie przez osoby odwiedzające Serwis tj. użytkowników Serwisu („Użytkowników”) oraz Klientów i dba o zapewnienie należytej ochrony gromadzonych danych

A.2. Kontakt z nami

Możesz się skontaktować z nami za pośrednictwem zakładki Kontakt lub korzystając z poniższych danych kontaktowych:

E-mail

kontakt@aiprodesign.pl  w temacie “DANE OSOBOWE”

Poczta tradycyjna lub wniesienie pisma osobiście

AI Pro Design Imane Fartmissi

ul. Kormoranów 3/14

44-100 Gliwice

z dopiskiem „DANE OSOBOWE”

 

A.3. Zmiany w Polityce Prywatności

AI Pro Design może dokonać zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie, informując o tym Użytkowników i Klientów poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji Polityki Prywatności w Serwisie oraz informując o tym Klientów poprzez przesłanie zaktualizowanej Polityki Prywatności na ich adresy e-mail.

W związku z tym zalecamy, aby Klienci oraz Użytkownicy od czasu do czasu sprawdzali aktualną wersję Polityki Prywatności. Jeżeli Użytkownik/Klient nie akceptuje zmian w Polityce Prywatności powinien zaniechać korzystania z Serwisu.

A.4. Definicje

Pojęcia wykorzystane w niniejszej Polityce Prywatności należy rozumieć w następujący sposób:

Pojęcie

Opis

Dane osobowe

Są to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

osoba możliwa do zidentyfikowania

Jest to osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, np. przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo czynnik określający jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

przetwarzanie danych osobowych

Jest to każda operacja na danych osobowych, w tym zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie, usuwanie, kopiowanie.

administrator danych osobowych

Jest to podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i który ponosi odpowiedzialność za ich przetwarzanie zgodnie z prawem.

 

A.5. Regulacje prawne w zakresie prywatności

Sposób przetwarzania Twoich danych osobowych –określają także regulacje prawne, takie jak m.in. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli tak zwane RODO.

Regulacje te określają m.in. Twoje prawa związane z danymi osobowymi oraz obowiązki prawne  związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

TWOJE DANE OSOBOWE

B.1. Kto jest administratorem moich danych?

AI Pro Design  Imane Fartmissi z siedzibą w Gliwicach pod adresem: ul. Kormoranów 3/14, 44-100 Gliwice wpisana do CEiDG  posiadająca NIP: 6312518767 oraz numer REGON: 387833496 jest administratorem Twoich danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu.

B.2. Jakie dane są przetwarzane?

 1. AI Pro Design  zbiera i przetwarza dane osobowe:
  1. Konsumentów;
  2. Klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.
 2. AI Pro Design  może zbierać i przetwarzać dane osobowe m.in. podczas:
  1. kontaktu elektronicznego lub telefonicznego;
  2. podpisywaniu umów
 3. Do danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez AI Pro Design  należą m.in.:
  1. podczas kontaktu drogą elektroniczną lub telefoniczną: dane kontaktowe – takie jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego;

B.3. Czy podanie moich danych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne np. do zawarcia umowy, realizacji usługi lub przekazania odpowiedzi na zapytania i reklamacje może odpowiednio uniemożliwić podjęcie działań przez AI Pro Design  lub zapewnienie odpowiednich funkcjonalności, usługi lub informacji, których oczekuje Klient, Konsument lub Użytkownik.

B.4. W jakich celach i na jakich podstawach moje dane są przetwarzane?

Twoje dane są przetwarzane zgodnie z następującymi podstawami prawnymi:

Podstawa prawna przetwarzania [przepis RODO]

Cel przetwarzania

Opis podstawy prawnej przetwarzania

wykonanie umowy[art. 6 ust. 1 lit. b) RODO]

Dane osobowe Klientów, Konsumentów i Użytkowników mogą być przetwarzane przez Proadax w celu wykonania i realizacji zamówień złożonych Klienta zgodnie z Regulaminem, takich jak:

1) umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną;

2) realizacji usług zawartych w ramach zamówienia;

3) obsługi reklamacji;

4)  kontaktowania się z Klientem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

W wyżej wskazanym celu AI Pro Design może przesyłać na adres e-mail i numer telefonu Klienta, Konsumenta, Użytkownika np. informacje o kolejnych etapach realizacji usługi, przesyłania zapytań lub uwag do projektu itp.

Przetwarzanie danych w celu realizacji usług świadczonych przez Proadax zamówionych przez Klienta, Konsumenta, Użytkownika zgodnie z Regulaminem jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do wykonania umowy z daną osobą np. świadczenia usługi.

obowiązki prawne [art. 6 ust. 1 lit. c) RODO]

Dane osobowe Klientów oraz Użytkowników mogą być przetwarzane w celu odpowiadania na reklamacje dotyczące Serwisu, zamówień  świadczonych usług (rękojmia, gwarancja), dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do celów wynikających z obowiązujących przepisów prawnych (np. ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu cywilnego, podatkowych)

uzasadniony prawnie interes  [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]

Dane osobowe Użytkowników (np. jeśli zamówili newsletter) oraz Klientów mogą być przetwarzane przez nas także w następujących celach:

1) monitorowanie aktywności Klientów, Konsumentów oraz wszystkich innych Użytkowników (gości);

2) dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Klienta, Konsumenta, Użytkownika treściami;

3) kontaktowanie się z Klientami, Konsumentami, Użytkownikami, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Klienta – przez e-mail oraz telefon;

4) wsparcie i zapewnienie obsługi usług płatniczych;

5) zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczone są Klientom, Konsumentom, Użytkownikom drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom;

6) monitorowanie aktywności Klientów, Konsumentów oraz wszystkich innych użytkowników (gości) np. wyszukiwania słów kluczowych, przeprowadzenia badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności Serwisu, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

7) prowadzenie badań i analiz, między innymi pod kątem funkcjonalności Serwisu, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających;

8) obsługa próśb i uprawnień Klientów przekazywanych w szczególności w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

9) organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Klienci, Konsumenci, Użytkownicy mogą wziąć udział;

10) windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

11) prowadzenie analiz statystycznych;

12) przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa);

13) udzielanie informacji o działalności firmy, ostatnich wydarzeniach, aktualnej ofercie i promocjach.

Przetwarzanie danych w tych celach jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez naszą firmę.
Prawnie uzasadniony interes firmy polega na przetwarzaniu danych Klienta i Użytkownika w celu dostosowania treści strony internetowej do preferencji Użytkowników, informowania o aktualnych usługach, promocjach, konkursach, kontaktowania się z Klientami, Konsumentami, Użytkownikami w odpowiedzi na zapytania.

Twoja zgoda[art. 6 ust. 1 lit. a) RODO]

Użytkownik (np. za pośrednictwem Serwisu) oraz Klient, Konsument (np. podczas składania zapytania) może mieć możliwość wyrażenia zgody:

1) na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. newslettera;

2) marketing telefoniczny;

3) podejmowanie zautomatyzowanych decyzji na podstawie profilowania (np. w celu automatycznego dostosowywania ofert i rabatów do konkretnego użytkownika);

4) kontaktowania się, zbierania opinii i przedstawienia oferty po dostarczeniu produktu;

5) zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych.

Zgoda nie jest warunkiem koniecznym do korzystania z Usług AI Pro Design.
Zgoda może być cofnięta w każdym czasie poprzez kliknięcie na link zawarty w otrzymanym e-mailu zawierającym treści marketingowe.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych (lub zgodność tego przetwarzania z prawem) przed wycofaniem zgody (np. przesyłanie informacji handlowych oraz marketing telefoniczny, który miał miejsce przed jej wycofaniem).

ustalenie, dochodzenie lub obrony roszczeń [art. 6 ust. 1 lit. f) RODO]

Dane osobowe Klientów, Konsumentów, Użytkowników mogą być przetwarzane w celu:

1) ustalenia roszczenia przed sądem,

2) dochodzenia zapłaty za zamówione usługi przed sądem,

3) windykacji roszczeń na podstawie dokonanych zamówień lub usług,

4) obrony swoich praw w razie wniesienia sprawy sądowej przez Klienta, Konsumenta, Użytkownika.

Dane osobowe Klientów, Konsumentów, Użytkowników mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wynikających z zawartych umów, złożonych zamówień i świadczonych usług.

 

B.5. Jak długo są przechowywane moje dane?

Twoje dane będą przechowywane przez następujące okresy:

Podstawa prawna przetwarzania

Okres przetwarzania danych osobowych

wykonanie umowy

Dane osobowe Klientów, Konsumentów i Użytkowników będą przechowywane tak długo, jak długo jest to niezbędne do realizacji usług oraz przygotowania odpowiedzi na zapytanie lub reklamację przy czym nie dłużej niż:

 1. rozpatrzenia reklamacji, lub
 2. przedawnienia roszczeń.

obowiązki prawne Proadax

W niektórych sytuacjach przepisy prawa nakładają obowiązek przechowywania danych osobowych przez okres dłuższy (np. przepisy prawa podatkowego). W takim wypadku zgodnie z prawem Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany prawem.

Twoja zgoda

Twoje dane będą przetwarzane do czasu wycofania udzielonej przez Ciebie dobrowolnej zgody na ich przetwarzanie.

uzasadniony prawnie interes 

Twoje dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu względem ich przetwarzania.

ustalenie, dochodzenie, obrona roszczeń

Twoje dane będą przetwarzane do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń.

 

B.6. Gdzie są przetwarzane moje dane osobowe?

Dane osobowe Klientów i Użytkowników są przetwarzane i przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

B.7. Czy na podstawie moich danych są podejmowane względem mnie w sposób automatyczny decyzje, które na mnie wpływają?

Dane osobowe Klientów mogą być wykorzystywane w celu podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Klientów skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływa na Klientów.

Jeśli Klient wyraził na to odrębną zgodę, będziemy w sposób zautomatyzowany dostosowywać do profilu Klienta odpowiednie treści np. oferty i rabaty na podstawie profilowania. Zautomatyzowane decyzje będą podejmowane w oparciu m.in. o wcześniejsze decyzje zakupowe Klienta, wiek, płeć itp. Umożliwi to nam lepsze dostosowanie oferty do potrzeb Klienta.

TWOJE PRAWA

W przypadku, gdy przepisy prawa tak stanowią oraz na zasadach w nich określonych, Klientowi oraz Użytkownikowi przysługują określone prawa związane z danymi osobowymi, które są szczegółowo opisane poniżej.

C.1. Jak mogę realizować moje prawa?

Możesz zwrócić się z określonym żądaniem do nas z wykorzystaniem danych kontaktowych w zakładce Kontakt . Po wpłynięciu Twojego żądania i ewentualnej weryfikacji Twojej tożsamości podejmiemy w związku z Twoim żądaniem odpowiednie działania.

Zgodnie z prawem otrzymasz od nas stosowną odpowiedź tak szybko, jak to możliwe, ale (co do zasady) nie później niż w ciągu miesiąca. W sytuacji, w której Twoje żądanie jest wyjątkowo skomplikowane lub prosisz nas jednocześnie o realizację wielu żądań, termin ten może zostać przedłużony maksymalnie o kolejne dwa miesiące. W takim wypadku zostaniesz poinformowany o takim przedłużeniu terminu.

Odpowiedzi udzielane na Twoje pytania oraz komunikacja z Tobą i nasze działania związane z Twoimi żądaniami są (co do zasady) wolne od opłat.

C.2. Prawo dostępu

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych osobowych. Możesz zwracać się do AI Pro Design  z pytaniami dotyczącymi:

 • potwierdzenia, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe;
 • celów przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • kategorii Twoich danych osobowych;
 • informacji o odbiorcach Twoich danych osobowych;
 • informacji o planowanym okresie przechowywania Twoich danych osobowych (lub kryteriach jego określenia);
 • informacji o przysługujących Ci prawach związanych z Twoimi danymi osobowymi;
 • informacji o źródłach Twoich danych osobowych w sytuacjach, w których nie zostały zebrane od Ciebie;
 • informacji o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji względem Ciebie na podstawie przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym o profilowaniu.

Możesz także zwrócić się do nas z prośbą o kopię Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Wydanie kolejnych kopii może podlegać opłacie.

C.3. Prawa związane z przetwarzaniem danych

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

Twoje prawa

Opis Twoich praw

prawo do sprostowania danych

Masz prawo do żądania korekty Twoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne. W przypadku niekompletności danych masz prawo do żądania ich uzupełnienia, w tym poprzez przedstawienie Proadax odpowiedniego oświadczenia.

prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo do żądania „zablokowania” Twoich danych osobowych w niektórych przypadkach, m.in. w wypadku:

 • kwestionowania przez Ciebie prawidłowości Twoich danych – na okres sprawdzenia przez nas ich poprawności;
 • żądania przez Ciebie ograniczenia zamiast usunięcia, gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem;
 • gdy my nie potrzebujemy danych osobowych, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniesienia przez Ciebie sprzeciwu (więcej informacji o sprzeciwie w pkt C.5.).

„Zablokowanie” Twoich danych polega na tym, że AI Pro Design będzie mogła w dalszym ciągu przechowywać Twoje dane osobowe, ale nie będziemy mogli ich przetwarzać (wykorzystywać) w inny sposób, za wyjątkiem szczególnych sytuacji (np. gdy wymaga tego ważny interes publiczny).

prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do żądania od nas wydania Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Masz prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych. Masz także prawo do żądania od nas przesłania tych danych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe.
Prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy tylko sytuacji, w których Twoje dane są przetwarzane:

 • na podstawie Twojej zgody lub na podstawie umowy (np. gdy dane są przetwarzane w ramach realizacji zamówienia produktów); oraz
 • w sposób zautomatyzowany.

prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)

Masz prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych w niektórych przypadkach, m.in. gdy:

 • Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • nie są one już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane;
 • nie istnieje podstawa prawna do ich przetwarzania (np. gdy wycofałeś zgodę lub wniosłeś sprzeciw, a nie ma innej podstawy do przetwarzania danych).

Twoje prawo do żądania usunięcia Twoich danych osobowych może być ograniczone w niektórych przypadkach, m.in. gdy ich przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych (np. zgodnie z obowiązkami związanymi z prowadzeniem ksiąg rachunkowych).

 

C.4. Prawo do cofnięcia zgody

Przysługuje Ci prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, np. przesyłając żądanie w wiadomości e-mail albo poprzez kliknięcie na link zawarty w otrzymanym e-mailu zawierającym treści marketingowe. W celu wycofania zgody możesz także skontaktować się z nami z wykorzystaniem danych kontaktowych w zakładce Kontakt.

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.

C.5. Prawo do sprzeciwu

Przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli takie przetwarzanie odbywa się na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Proadax (więcej informacji o pojęciu uzasadnionego prawnie interesu w pkt B.4.).

Sprzeciw możesz wnieść z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją. W razie wniesienia sprzeciwu względem:

 • przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego – Proadax nie będzie mogła przetwarzać Twoich danych osobowych;
 • przetwarzania danych osobowych do innych celów – Proadax nie będzie mogła przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będą istniały uzasadnione i ważne prawnie podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczy tylko przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Proadax i nie dotyczy ono przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie wykonania umowy, Twojej zgody lub innych podstawach prawnych (więcej informacji o podstawach prawnych przetwarzania w pkt B.4.).

C.6. Prawo do wniesienia skargi

Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane kontaktowe na jakie należy kierować skargi znajdują się pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

PLIKI COOKIES

D.1. Czym są pliki cookies?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu oraz Klienta i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta Użytkownik). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

D.2. W jakim celu Serwis wykorzystuje pliki cookies?

AI Pro Design wykorzystuje pliki cookies do następujących celów:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika i Klienta oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i Klienta i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu i Klienci korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

D.3. Jakie pliki cookies wykorzystuje Serwis?

Na stronie internetowej www.aiprodesign.pl używamy standardowych plików cookies: sesyjnych i stałych. Własne pliki cookies używane są w celu: utrzymywania sesji Użytkownika; zapamiętania wersji językowej; zapamiętania kodu referencyjnego (skąd dany klient do nas przyszedł); zapamiętania danych wpisanych w formularzu kontaktowym; zapamiętanie preferencji Użytkownika, np. ustawień pokazywania ponownie komunikatów itp.

Używamy też zewnętrznych plików cookies, pochodzących od podmiotów, z którymi współpracujemy, takich jak Google, Facebook. Z uwagi na fakt, że sposób działania niektórych plików cookies pochodzących od partnerów zewnętrznych może być inny, niż przedstawiony w niniejszej polityce oraz nie możemy kontrolować cookies zamieszczanych przez witryny należące do osób trzecich, prosimy o zapoznanie się z informacjami na temat tych plików cookies dostępnymi na stronach internetowych naszych partnerów, np. Google: https://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/cookies/ i Warunki korzystania z Google Analytics https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/ Facebook: http://www.facebook.com/help/cookies

Używamy także Tracking pixel (inaczej web bug), które pełnią podobną funkcję co pliki cookies, ale są nierozpoznawalne dla użytkownika. Tracking pixels wykorzystywane są przez nas do pomiaru zachowań Użytkownika na stronie, do wysyłki newslettera, do dopasowywania ofert w reklamie remarketingowej. Dane są anonimowe i nie są powiązane z danymi osobowymi na urządzeniu końcowym Użytkownika bądź jakąkolwiek bazą danych. W celu wyłączenia web bug podczas korzystania z naszego serwisu można użyć np. takich narzędzi jak webwasher, bugnosys lub AdBlock (do przeglądarki Firefox). W celu wyłączenia web bug w newsletterze należy tak zmienić ustawienia programu pocztowego, żeby nie wyświetlał wiadomości w html. Web bug nie działa również wtedy, kiedy wiadomości są odczytywane w trybie offline.

D.4. Jak mogę zarządzać moimi zgodami na korzystanie z plików cookies?

Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika i Klienta. Użytkownicy Serwisu i Klienci mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu i Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Uwaga! Wycofanie przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies może oznaczać ograniczenie niektórych funkcjonalności Serwisu, w tym m.in. brak możliwości „zapamiętania”:

 • Twoich ustawień językowych;
 • Twojej strefy czasowej;
 • Twoich preferencji co do rozdzielczości ekranu.